Projekt „Aktywność społeczna – zrób to dla siebie” realizowany jest przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr POWR.01.04.00-00-0055/18.

Rozwój kompetencji dzięki zaangażowaniu społecznemu

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 112 osób, z których 90% rozwinie co najmniej osiem z piętnastu kompetencji wymienionych w klasyfikacji ESCO. Zrealizowanie tego wskaźnika będzie weryfikowane z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi, w tym testu psychometrycznego.

Oferta projektu skierowana jest do młodzieży z województwa śląskiego i obejmuje kilka aktywności, dopasowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika.

Spodziewamy się, że młodzież w ramach wolontariatu będzie z zapałem pełnić funkcję sojuszników rynku pracy. Przygotuje się również do debaty publicznej, którą z lokalnymi władzami przeprowadzi na wybrany przez siebie temat. Będzie także prowadzić bloga dotyczącego lokalnych problemów społecznych. Autorzy zaprezentują zapewne ciekawe wywiady i przedstawią propozycje interesujących działań. Uczestnicy projektu wezmą udział w spotkaniu z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, poznają ich działalność oraz przedstawią swoje oczekiwania i propozycje współpracy. Element rywalizacji zespołowej zostanie wprowadzony w formie konkursu na tematy dotyczące wiedzy zdobytej w projekcie.

Zaplanowane działania są odpowiedzią na problem małego zaangażowania społecznego młodzieży i niskiego poziomu rozwoju kompetencji społecznych, które są oczekiwane przez pracodawców.

Projekt jest realizowany w województwie śląskim od 02.09.2019, a działania będą podejmowane do 31.05.2021 roku. W pierwszym okresie (do czerwca 2020) powstaną cztery Centra Młodzieżowe, które nasza Fundacja poprowadzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich, Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Kolejne cztery grupy uczestników zrekrutujemy w następnym roku szkolnym.

Już wkrótce przedstawimy szczegółowy harmonogram działalności Centrów Młodzieżowych.

Wartość projektu: 335900,00 zł.

Harmonogram wsparcia w projekcie dostępny jest TUTAJ    (harmonogram jest na bieżąco aktualizowany – ost. aktualizacja 13.04.2021 r.)


AKTUALNOŚCI