Przeciw Ageizmowi

Nasze projekty
IndexMenu_01

31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu

„Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” .

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Celem głównym projektu był wzrost efektywności działań instytucji rynku pracy (IRP) skierowanych do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim poprzez wykorzystanie zestawu rekomendacji wypracowanego przez powołane w tym celu partnerstwo i przekazanego do IRP do końca 2016r.

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości

więcej informacji w zakładce Inkubator

Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej

ofis

więcej informacji w zakładce OFIS

Trzy sektory – razem można więcej
 

Laureaci tytułu „Lider Równych Szans 2010”

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM w ramach realizacji projektu „Trzy sektory – razem można więcej” przystąpiła do partnerstwa organizacyjnego zakopiańskiego święta równych szans, jakim były wydarzenia na początku października 2010 r. przez Fundację POLPROM, Urząd Miasta Zakopane i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa.

Idea partnerstwa trójsektorowego nie jest w Polsce popularna. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi polega przede wszystkim na zlecaniu zadań, które NGO-sy wykonują samodzielnie. Pojawienie się barier finansowych, organizacyjnych czy technicznych jest dla poszczególnych podmiotów usprawiedliwieniem dla niepodejmowania działań, a nie motywacją do szukania pomocy w innych sektorach. Jednak tam, gdzie pomysłów na współpracę jest więcej, poprzeczka określająca bariery, których nie można pokonać, jest ustawiona dużo wyżej. Jesteśmy przekonani, że środowiska lokalne potrzebują informacji o szansach wynikających z partnerstwa między sektorami, uwarunkowaniach prawnych, istniejących zagrożeniach i dobrych praktykach. I taki postawiliśmy sobie cel w związku realizacją projektu „Trzy sektory – razem można więcej”. Chcemy zbadać dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie, określić problemy, dobre i złe doświadczenia, a następnie upowszechnić tę wiedzę wśród samorządów, organizacji pozarządowych i firm. Liczymy, że istotnym elementem motywującym do współpracy z nami będzie poszukiwanie w każdym sektorze „Liderów Równych Szans”. Wierzymy, że wprowadzenie tej nagrody zachęci kolejne podmioty do wypracowania własnych rezultatów. Liderem zostają osoby, które wykazują szczególną wrażliwość na sprawy społeczne i aktywnie współpracują dla ich rozwiązania z innymi sektorami.
W specjalny sposób wyróżnimy przedsiębiorców, którzy łączą działalność gospodarczą ze społeczną.
Pierwsza grupa „Liderów Równych Szans” otrzymała ten tytuł podczas gali organizowanej w Zakopanem 7 października 2010r. W uroczystości wzięło udział około 200 osób z całej Polski. W trakcie towarzyszących jej warsztatów, konferencji i spotkań (6-7 października) prezentowane były problemy wynikające z marginalizacji społecznej i zawodowej oraz sposoby ich rozwiązywania. Listę zdobywców tytułu „Lider Równych Szans” wraz z informacjami o laureatach publikujemy poniżej.

„Lider Równych Szans”
LAUREACI 2010

Tatrzańska Izba Gospodarcza

Działalność charytatywna Izby to przykład symbiozy działalności gospodarczej i społecznej. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym, która prowadzi tak szeroką działalność charytatywną na rzecz dzieci. Dla najmłodszych organizuje stałe i coroczne programy oraz akcje, m.in.

 letnie pobyty wypoczynkowe

 „Przedsiębiorcy Podhala dzieciom” czyli Dzień Dziecka w Rabkolandzie  pod auspicjami Posła na Sejm RP i v-ce Prezesa Izby Andrzeja Guta Mostowego,

 Mikołaj dla dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Zakopane, Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjnym w Zakopanem.

Pani Edyta Świątczak – Gurzęda

Nauczyciel i samorządowiec. Odnosi sukcesy w działalności zawodowej i społecznej. Laureatka wielu nagród, m.in.: LADY D. i LODOŁAMACZ SPECJALNY. Walczy o prawo osób niepełnosprawnych do godnego życia. Potrafi zbudować porozumienie w każdym zespole. Ma niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi do działań społecznych. Współinicjatorka Śląskiego Forum Pełnomocników ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pani Alicja Szarek-Pazdur

Samorządowiec, zainicjowała w Zakopanem akcje profilaktyczne dotyczące m.in. badania tarczycy i wzroku oraz mammografii i szczepień dla dzieci. Działa również na rzecz profilaktyki narkomanii. Aktywizuje sektor pozarządowy. Jej najnowszą wielką pasją realizowaną w ostatnich tygodniach był aktywny udział w organizacji Gali Laureatów Konkursu „Zakopane Bez Berier” i „Samorząd Równych Szans”.

Pan Jakub Sikorski

Student IV roku Religioznawstwa na Uniwersytecie Jagielońskim. Prezes Stowarzyszenia Ludzi Pozytywnie Myślących KONKRET. Współtwórca programu "Tatry Bez Barier" i "ZAKOPANE BEZ BARIER". Od 2009 roku Asystent Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych. Ma nadzieję, że jeszcze długo będzie 
działać na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane i
powiatu. Zależy mu, żeby Miasto Zakopane i cały powiat były 
miejscami przyjaznymi dla niepełnosprawnych mieszkańców i turystów.

Pan Piotr Komraus

Prezes Zarządu Aqua - Sprint Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich. Skuteczny i doświadczony radny czterech kadencji. Zwolennik agresywnych przemian i dynamicznego rozwoju miasta. Zawsze otwarty na ludzkie problemy. Wielokrotnie wspierał działania na rzecz potrzebujących i pokrzywdzonych, nie tylko z terenu Siemianowic Śląskich. Pomógł również nam przygotować dzisiejszą uroczystość. Firma Aqua – Sprint jest partnerem strategicznym Gali.

Pan Jacek Matusiewicz

Jacek Matusiewicz - Prezes Funduszu Górnośląskiego S.A., wcześniej Zastępca Prezydenta Siemianowic Śląskich ds. społecznych. Uczestniczy w wielu inicjatywach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu - udziela wsparcia studentom uczelni ekonomicznych, przedsięwzięciom propagującym kulturę fizyczną i sport wśród młodzieży oraz osobom bezrobotnym i absolwentom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Jest aktywnym działaczem Miejskiego Klubu Sportowego Siemianowice Śląskie i wspiera szczególnie przedsięwzięcia sprzyjające uprawianiu sportu.

Pan Sebastian Paszek

Założyciel i właściciel firmy Watt – wiodącego polskiego producenta kolektorów słonecznych. Twórca nowatorskiej technologii produkcji systemów solarnych, która została laureatem „Akceleratora Zielonych Technologii”, konkursu promującego najbardziej obiecujące polskie rozwiązania proekologiczne. Łączy działania w zakresie ochrony środowiska z działaniami społecznymi. Pomógł rozwiązać wiele trudnych spraw osób niepełnosprawnych. Na Śląsku wiadomo, że na wsparcie firmy WATT zawsze można liczyć.

Laureaci tytułu „Lider Równych Szans 2011”

Pan Marek Plura,
„Parlamentarny Lider Równych Szans” za działania na rzecz realizacji praw osób niepełnosprawnych

Poseł na Sejm RP, Ślązak, grafik i poeta. Jest inicjatorem corocznej nagrody „Lady D” przyznawanej niepełnosprawnym paniom, wnoszącym istotny wkład w życie społeczne, a także ogólnopolskiego konkursu integracyjnego dla szkół „Z taktem i uśmiechem”. Jest laureatem wielu nagród i konkursów, m.in. Człowiek bez Barier, dwukrotny Lodołamacz Specjalny. Przewodniczy pracom Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pan Bogusław Mikita,
„Samorządowy Lider Równych Szans”

Wicestarosta pilski. Od momentu wprowadzenia reformy samorządowej związany z problematyką osób niepełnosprawnych. Twórca i szef Zespołu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym. Inicjator utworzenia wszystkich sześciu warsztatów terapii zajęciowej w powiecie. Jako wicestarosta odpowiada za całość polityki społecznej w powiecie. W roku ubiegłym powiat pilski został laureatem konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”.

Pani Helena Breczko,
„Samorządowy Lider Równych Szans”

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze do spraw Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorka i organizatorka Śląskiego Forum Pełnomocników do spraw Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych.

Pani Elżbieta Stefańczyk,
„Lider Równych Szans”

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tytuł przyznany za działania podejmowane na rzecz upowszechniania modelu społecznego zaangażowania bibliotek oraz wspieranie rozwoju sekcji czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

 Pan Doktor Andrzej Cechnicki
„Lider Równych Szans”

Lekarz psychiatra i psychoterapeuta. Kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Buduje w Krakowie system leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię i ich rodzin. Współtworzył program integracji zawodowej osób chorych psychicznie „Hotele u Pana Cogito” i „Zielony Dół”. Koordynuje Program przeciw Dyskryminacji i Wykluczeniu osób chorujących na schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. Angażuje się w pracę wielu organizacji pozarządowych krajowych i zagranicznych.

Pani Wiesława Borczyk
„Lider Równych Szans”

Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tytuł przyznany za skonsolidowanie działań środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku i działania rzecznicze dotyczące edukacji ustawicznej oraz aktywizacji i integracji osób starszych.

Pani Kasia Malinowska - Sempruch
„Lider Równych Szans”

Dyrektor Global Drug Policy program. Od ponad 12 lat działa na rzecz wypracowania bardziej racjonalnej polityki wobec problemu substancji psychoaktywnych – w tym, aby leczenie osób uzależnionych odbywało się z poszanowaniem ich praw oraz opierało się na dowodach naukowych. Program, któremu obecnie szefuje jest odpowiedzią Open Society Foundations na nieefektywną i mało racjonalną politykę narkotykową na świecie - wspiera ponad 80 organizacji pozarządowych i uniwersytetów w 32 krajach.

Spółka Polskie Tatry SA
„Lider Równych Szans”

Tytuł przyznany za wieloletnią realizację programu nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w Aqua Parku Zakopane i coroczną organizację imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Dyplomy za szczególną wrażliwość społeczną:

Pani Anna Zasada-Chorab, Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,

Pani Irena Przywarka, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie

IndexMenu_01

Galeria
Lider Równych Szans
Gala w Zakopanem

Line
[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]