Przeciw Ageizmowi

Rekomendacje
IndexMenu_01

Informujemy, że 31 grudnia 2016r. zakończyliśmy realizację projektu

„Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” .

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W naszym kraju działaniem takim jest konkurs ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” powstał w odpowiedzi na ww. konkurs.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności działań instytucji rynku pracy (IRP) skierowanych do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim poprzez wykorzystanie zestawu rekomendacji wypracowanego przez powołane w tym celu partnerstwo i przekazanego do IRP do końca 2016r.

Zawiązane partnerstwo będzie obejmować instytucje/organizacje reprezentujące podmioty działające na rzecz aktywności zawodowej osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – IRP, podmioty funkcjonujące w edukacji, podmioty zajmujące się młodzieżą, instytucje pomocy społecznej i pracodawców. Wypracowany przez to partnerstwo zestaw rekomendacji będzie odnosił się zarówno do regionalnych jak i lokalnych uwarunkowań rynku pracy oraz potrzeb pracodawców a także oczekiwań i możliwości osób młodych. Przydatność tego zestawu zostanie zweryfikowana przez IRP. To zapewni, że rekomendacje będą użyteczne i skuteczne w zakresie dotarcia do osób młodych i działań do nich kierowanych. Upowszechnienie rekomendacji przyczyni się do zwiększenia zakresu i trafności oferty IRP kierowanej do osób młodych w najtrudniejszej sytuacji, czyli do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

Wartość projektu: 204 845 PLN
Dofinansowanie ze środków europejskich: 172 643,36 PLN

Projekt realizowany będzie w okresie od lipca do końca grudnia 2016r.


PARTNERSTWO

 Skład Partnerstwa
Spotkania partnerskie w ramach projektu
Podsumowanie pracy Partnerstwa w ramach projektu
Dalsze funkcjonowanie Partnerstwa

 

Zestaw analiz do pobrania wersja pdf

zestaw analiz

Zestaw rekomendacji do pobrania wersja pdf

zestaw rekomendacji
[O Fundacji] [Wydarzenia] [Nasze projekty] [Szkolenia] [Sponsoring] [Cele statutowe] [Kontakt] [Lider aktywizacji] [Rekomendacje] [SCK] [Inkubator] [OWP] [MODEL]