Obsługa osób z dysfunkcjami

Zmiany demograficzne powodują, że społeczeństwo starzeje się. Jednocześnie osoby starsze żyją coraz aktywniej. Można je spotkać w urzędzie, restauracji, hotelu, sklepie, biurze, banku, muzeum, pociągu, samolocie, na szkoleniu i w wielu innych miejscach. Są współpracownikami, klientami, petentami, gośćmi. Są pełnoprawnymi uczestnikami aktywności społecznej we wszystkich jej aspektach. Niestety, wraz z wiekiem spada sprawność i pojawiają się różnego rodzaju dysfunkcje.

Jak obsługiwać klientów, którzy mają problemy ze wzrokiem, słuchem lub z poruszaniem się? Jak się do nich zwracać, żeby komunikacja była skuteczna? Jak postępować, żeby nikogo nie urazić? Jak sprawić, że poczują się dobrze i będą chcieli wracać? Jak wspierać ich rozwój i zdobywanie wiedzy?

Opracowaliśmy system szkoleń, który pozwala nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne na konkretnym stanowisku pracy i w konkretnej firmie/instytucji/organizacji.

Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących obsługi osób z różnymi dysfunkcjami

Program:
1. Niepełnosprawność – definicja medyczna i społeczna, uwarunkowania prawne (w prawie międzynarodowym i krajowym), prawdy i mity o osobach niepełnosprawnych.
2. Bariery – informacyjne, komunikacyjne, architektoniczne.
3. Obsługa klientów z dysfunkcjami – szczegółowe omówienie zasad obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy, z niepełnosprawnością intelektualną oraz ogólne wskazanie zasad dotyczących innych niepełnosprawności.
4. Odniesienie podstawowych zasad obsługi osób z poszczególnymi dysfunkcjami do specyfiki konkretnej branży lub stanowiska pracy (np. obsługa niepełnosprawnego czytelnika w bibliotece, praca socjalna z osobą niepełnosprawną, klient niepełnosprawny w restauracji itp.)
5. Zadania praktyczne z uwzględnieniem potrzeb konkretnej branży lub stanowiska pracy.

Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie niwelowania barier ograniczających dostęp do oferty/usług osobom z dysfunkcjami

Program:
1. Prawdy i mity o osobach niepełnosprawnych.
2. Identyfikacja i eliminacja barier architektonicznych – podstawowe wymagania w zakresie dostosowania budynków dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
3. Zapewnienie dostępności informacyjnej – zasady tworzenia informacji elektronicznej, różne aspekty systemu informacji wewnątrz budynku, informacja drukowana, bezpieczeństwo osób z dysfunkcjami w sytuacjach awaryjnych itp.
4. Skuteczna komunikacja z osobą z niepełnosprawnością z uwzględnieniem różnych rodzajów dysfunkcji.
5. Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością.

Cel: zwiększenie wiedzy i umiejętności dotyczących zatrudniania i współpracy z osobami z niepełnosprawnością

Program:
1. Osoba z dysfunkcją a osoba niepełnosprawna.
2. Uwarunkowania prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3. Dostosowanie stanowiska pracy dla osób z różnymi dysfunkcjami.
4. Zasady organizacji pracy w zespołach, których członkiem jest osoba z dysfunkcją.
5. Savoir-vivre w kontaktach z osobą z niepełnosprawnością.

Cel: zwiększenie wiedzy na temat organizacji kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami

Program:
1. Edukacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością narządu wzroku, słuchu i mowy.
2. Zasady organizacji kształcenia osób dojrzałych oparte o potrzeby tych osób i zalecenia andragogów.

Informacje o naszej ofercie szkoleniowej:

  1. Szkolenia realizujemy w ramach odpłatnej działalności statutowej, co oznacza, że nie osiągamy żadnego zysku. Dlatego koszty szkoleń są kalkulowane w odniesieniu do każdego zamówienia osobno (zależą m.in. od wielkości grupy, miejsca szkolenia, specjalnych wymagań zamawiającego itp.). W sprawie wyceny szkolenia prosimy o kontakt: szkolenia@polprom.org.pl.
  2. W ramach ceny szkolenia oferujemy salę wyposażoną w sprzęt umożliwiający sprawne przeprowadzenie zajęć, materiały szkoleniowe oraz zapewniamy serwis kawowy i obiad. Prowadzimy również szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.
  3. W trakcie szkoleń wykorzystujemy prezentacje, publikacje, pokazujemy dobre i złe praktyki oraz sprzęt kompensujący różne dysfunkcje.
  4. Organizujemy szkolenia dla grup oraz indywidualne.
  5. Zajęcia prowadzimy metodą warsztatową. Zakładamy aktywny udział uczestników i wykorzystanie w zadaniach praktycznych sytuacji odnoszących się do zawodowych działań uczestników.
  6. Prowadzimy ewaluację szkoleń z wykorzystaniem pre- i posttestów.
  7. Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający udział i zawierający informacje o szkoleniu.

W sprawach szkoleń prosimy o kontakt:
szkolenia@polprom.org.pl