Rekomendacje dla śląskich instytucji rynku pracy

Coraz wyższy poziom bezrobocia wśród osób młodych w Europie został zauważony przez Komisję Europejską i w odpowiedzi na to zjawisko podjęto działania mające na celu wsparcie ludzi młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W naszym kraju działaniem takim jest konkurs ogłoszony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Projekt „Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim” powstał w odpowiedzi na ww. konkurs.

Celem głównym projektu jest wzrost efektywności działań instytucji rynku pracy (IRP) skierowanych do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim poprzez wykorzystanie zestawu rekomendacji wypracowanego przez powołane w tym celu partnerstwo.

Zawiązane partnerstwo obejmuje instytucje/organizacje reprezentujące podmioty działające na rzecz aktywności zawodowej osób młodych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy – IRP, podmioty funkcjonujące w edukacji, podmioty zajmujące się młodzieżą, instytucje pomocy społecznej i pracodawców. Wypracowany zestaw rekomendacji odnosi się zarówno do regionalnych jak i lokalnych uwarunkowań rynku pracy oraz potrzeb pracodawców a także oczekiwań i możliwości osób młodych. Przydatność tego zestawu została zweryfikowana przez IRP. To zapewniło, że rekomendacje są użyteczne i skuteczne w zakresie dotarcia do osób młodych i działań do nich kierowanych. Upowszechnienie rekomendacji przyczyniło się do zwiększenia zakresu i trafności oferty IRP kierowanej do osób młodych w najtrudniejszej sytuacji, czyli do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER.

Wartość projektu: 204 845 PLN

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie ze środków europejskich: 172 643,36 PLN

Projekt realizowany był w okresie od lipca do końca grudnia 2016r.

Rekomendacje dla aktywizacji osób młodych w województwie śląskim

Zestaw analiz eksperckich dla rekomendacji

Partnerstwo śląskie