Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

„Smaki biznesu” to nazwa Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości osób młodych, który utworzyliśmy w Siemianowicach Śląskich w związku z testowaniem uniwersalnego modelu takich ośrodków opracowanego przez nas w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” realizowanego przez Ecorys sp. z o.o.

Celem naszych działań jest poprawa skuteczności wspierania przedsiębiorczości osób młodych, a w konsekwencji ograniczenie skali niepowodzeń biznesowych i ułatwienie przejścia z systemu edukacji na rynek pracy.

Chcemy odpowiedzieć na problemy osób młodych planujących prowadzenie własnej firmy oraz podmiotów, które wspierają aktywność młodzieży. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ma m.in. ułatwić przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pomóc wybrać strategię firmy dostosowaną do potrzeb rynku, zdiagnozować predyspozycje kandydata, dostarczyć informacji o ofercie wsparcia (pełni rolę brokera przedsiębiorczości). OWP powinien również być animatorem środowiska młodych przedsiębiorców, organizować fora dyskusyjne, udostępniać literaturę biznesową. Przekazywane informacje będą dostosowane do potrzeb osób młodych (np. ze względu na język przekazu i wykorzystane narzędzia). Ośrodek promuje także w szkołach przedsiębiorczość jako kompetencje ułatwiające poruszanie się po rynku pracy.

Wyniki testowania „Smaków biznesu” pozytywnie nas zaskoczyły. Zapotrzebowanie na warsztaty dla młodzieży szkolnej, które prowadzimy pod hasłem „Po co w życiu przedsiębiorczość?” bardzo szybko stały się popularne w innych miastach województwa śląskiego, a nawet na terenie innych województw. Model jest gotowy do upowszechnienia przez zainteresowane podmioty wspierające przedsiębiorczość i przejście z systemu edukacji na rynek pracy.

Na aktywizację tej grupy przeznacza się duże fundusze, które w części nie są wykorzystane. Młodzi ludzie nie interesują się ofertą urzędów pracy i realizatorów projektów PO WER, bo uważają, że nie jest to oferta atrakcyjna (PUP to dla wielu młodych „pośredniak”, do którego wstyd zwrócić się o pomoc).

Oferta instytucji rynku pracy nie dociera do młodych, bo nie pojawia się tam, gdzie bywają te osoby, to znaczy w środowisku lokalnym i w mediach społecznościowych. Wprowadzane są nowe instrumenty, ale PUP-y ciągle mają problem z brakiem zainteresowania ze strony młodzieży.

Dlatego proponujemy rozwiązanie, które pozwala dotrzeć do grupy NEET w jej środowisku lokalnym. Skoro młodzież nie chce przyjść do urzędu pracy, to niech urząd przyjdzie do młodzieży. Młodzież ma zaufanie do rówieśników, którzy są aktywni np. w Ochotniczej Straży Pożarnej, klubach sportowych, zespołach artystycznych. Szacunkiem cieszą się też takie osoby dorosłe jak bibliotekarze, pracownicy domów kultury, trenerzy, urzędnicy. Osoby te mogą w sposób wiarygodny dla grupy NEET „wywołać” temat aktywizacji i skierować na odpowiednią stronę www lub profil na FB. Lokalna sieć sojuszników współpracująca z PUP oraz przyjazne informacje urzędu (kanały przekazu, język i treść) stanowią razem modelowe rozwiązanie w zakresie aktywizacji osób młodych. Takich systemowych działań do tej pory w kraju nie było.

Testowanie „Mapy rynku pracy” polegało na prowadzeniu sieci młodzieżowych sojuszników rynku pracy w Siemianowicach Śl. oraz w Lędzinach. Przydatność tego rozwiązania została jednoznacznie potwierdzona. Opracowany Model jest gotowy do upowszechnienia. Zainteresowanie nim wyrazili już przedstawiciele instytucji z innych krajów Unii Europejskiej.

Projekt był realizowany w okresie: 1.08.2017 – 31.01.2018

Model Lokalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości