Czy dobry dekarz zawsze jest pracownikiem marzeń szefa firmy dekarskiej? Wydaje się, że dobry fachowiec to skarb. I tak rzeczywiście jest, ale… marzenia kierownictwa każdej firmy dotyczą sukcesu rynkowego, a do tego trzeba zbudować dobry zespół.

Dlatego umiejętności zawodowe to nie tylko te, które dotyczą wykonywania określonych rodzajów prac, ale również takie, które pozwalają efektywnie współpracować. Bardzo ważne są np. umiejętności pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, wyznaczania priorytetów, pracy pod presją czasu, a przede wszystkim – komunikacji. Wykazanie się tymi umiejętnościami było tradycyjnie oczekiwane od kandydatów ubiegających się o stanowiska wyższego szczebla. Jednakże pracodawcy już dawno zauważyli, że każdy zespół, nawet 2-osobowy, potrzebuje określonych kompetencji, aby móc działać sprawnie, i np. bez skutecznej komunikacji trudno wykorzystać cały jego potencjał. Nawet w jednorodnym zespole  (np. osób w podobnym wieku, pochodzących z tego samego środowiska) mogą pojawiać się trudności w przekazywaniu i odbiorze komunikatów, wykazywaniu asertywności itp. Problem nabiera znaczenia, gdy do zespołu wchodzą ludzie „z zewnątrz” – z innego pokolenia, z innymi doświadczeniami życiowymi albo z innych krajów.

Bariera językowa może być bardzo istotna, ale to nie o niej chcemy mówić. Realizujemy projekt „Komunikacja w środowisku wielokulturowym – klucz do sukcesu zawodowego” w ramach programu ERASMUS+. Nasza inicjatywa dotyczy wielu innych (poza językowymi) problemów skutecznej komunikacji w zespole pracowniczym, w którym zaangażowani są fachowcy z różnych krajów. Przygotowaliśmy ten projekt w listopadzie 2021 roku, a od lutego 2022 roku temat stał się (szczególnie w Polsce) niezwykle ważny i wymagający pilnego rozwiązania.

Działania projektowe będziemy realizować w partnerstwie z holenderską firmą szkoleniową UP educatie.  Planujemy opracowanie pakietu edukacyjnego do wykorzystania przez nauczycieli oraz trenerów podczas zajęć grupowych oraz sesji indywidualnych. Przeszkolimy do korzystania z tego narzędzia grupę osób pracujących z młodzieżą i przygotowujących ją do poszukiwania pracy. Wnioski z testowania pomogą nam przygotować wskazówki do wdrożenia pakietu. Kompleksowy zestaw narzędzi dla trenera komunikacji w środowisku wielokulturowym upowszechnimy do końca kwietnia 2023 roku w Polsce i Holandii.

Chcemy, by absolwenci technikum i szkół branżowych oraz uczestnicy szkoleń zawodowych mieli rozwiniętą umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym. Jest to wymóg współczesnego rynku pracy, który wynika z sytuacji demograficznej w Polsce i całej UE. Umiejętności zawodowe są integralnie związane ze społecznymi i dlatego pierwsze spotkanie w ramach projektu zaplanowaliśmy w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2022.

Jak zawsze w projektach realizowanych przez Fundację POLPROM, duży nacisk kładziemy na włączenie przedstawicieli grup docelowych – planujemy seminaria w Polsce i w Holandii, warsztaty, testowanie, spotkania itp. Wszystkie osoby, które chciałyby podzielić się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem lub opowiedzieć nam o swoich potrzebach i oczekiwaniach, zapraszamy do kontaktu z Fundacją. Za rok udostępnimy Państwu wypracowany zestaw narzędzi obejmujący zarówno informacje teoretyczne, programy zajęć, jak i propozycje testów oraz ćwiczeń. To będzie ważny rezultat naszych działań. Liczymy jednak na to, że realizacja projektu pozwoli nam i naszemu partnerowi poznać nowe rozwiązania, pogłębić współpracę oraz zdobyć nowe doświadczenia w zarządzaniu projektami ponadnarodowymi. W przyszłości chcemy podejmować nowe wspólne wyzwania związane z budowaniem przyjaznego rynku pracy i podnoszeniem jakości szkolenia oraz kształcenia zawodowego. Naszym celem jest, by każdy dobry specjalista był również dla pracodawcy… wymarzonym pracownikiem.

Projekt „Komunikacja w środowisku wielokulturowym – klucz do sukcesu zawodowego” jest realizowany na podstawie Umowy nr 2021-2-PL01-KA210-VET-000050259 w ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego; budżet projektu: 60 tysięcy EUR.