Cele statutowe

Cele i zasady działania Fundacji

Celem działania Fundacji jest promowanie, wspieranie oraz propagowanie inicjatyw społecznych, w tym przede wszystkim:

 • działanie na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego, w tym:
  • tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów,
  • przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów i grup społecznych,
  • sprzyjanie długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionów,
  • promowanie spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej regionów,
  • oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej,
  • poprawa produktywności gospodarki, wydajności pracy,
  • rozwój przedsiębiorczości,
  • rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności,
  • tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego,
  • przyczynianie się do dostępu do najnowszych technologii,
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym:
  • tworzenie i absorpcja innowacji na rzecz nauki,
  • budowa i umacnianie społeczeństwa informacyjnego,
  • zwiększanie poziomu wiedzy,
  • poprawianie jakości i dostępności kształcenia,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:
  • rozwój zawodowy i reorientacja zawodowa,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, w tym:
  • eliminowanie nierówności i promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, w tym:
  • ochrona środowiska,
  • ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna,
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym:
  • zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego,
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.
Nasze cele realizujemy poprzez:
 • promowanie najlepszych inicjatyw społecznych
 • szkolenia
 • inicjowanie dyskusji na ważne  społecznie tematy
 • organizowanie konferencji o różnych aspektach polityki społecznej
 • wprowadzanie do polskiej praktyki europejskich wzorców rozwiązywania istotnych problemów społecznych
 • sponsorowanie działań lokalnych
 • organizowanie konkursów
 • redagowanie publikacji promocyjnych i informacyjnych