Darowizny

Dla zapewnienia finansowania naszych zamierzeń przyjmujemy dotacje od osób prywatnych oraz firm, które chcą wesprzeć nasze działania. Każda forma wsparcia pomoże nam lepiej i efektywniej prowadzić nasze działania, jak również rozszerzyć ich zakres i pomóc większej ilości osób.

Kto może zostać Sponsorem Fundacji?

Sponsorem Fundacji może zostać zarówno osoba prywatna jak i firma. Tutaj będziemy zamieszczać nazwiska osób (lub nazwy firm), które dokonają dowolnej wpłaty na konto Fundacji (o ile będą sobie tego życzyć). Można przekazać darowiznę anonimowo lub pod pseudonimem, w tym celu prosimy o zaznaczenie tego w tytule przelewu – np. „Darowizna dla Fundacji – anonimowo” czy „Darowizna dla Fundacji – od xxx”).

Czy darowiznę można odliczyć od podatku?

Tak, darowiznę na rzecz Fundacji można odliczyć od podatku. Nasza Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego, ale można przekazaną na naszą rzecz darowiznę odliczyć od podstawy opodatkowania. Dokumentem potwierdzającym dla Urzędu jest dowód wpłaty darowizny na konto Fundacji.

Podstawa prawna dla dokonania odliczenia:

Dla osób fizycznych: art. 26 ust.1 pkt 9 Ustawy o Podatku od Osób Fizycznych

Art. 26
1. Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot (…)
9) darowizn przekazanych na cele:
a) określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele, (…)
– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Powyższe zapisy ustawy pozwalają odliczyć od podatku darowiznę na rzecz Fundacji, nawet gdy nie posiada ona statusu organizacji pożytku publicznego. Należy jednocześnie pamiętać, że osoba fizyczna może odliczyć sobie darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Dla osób prawnych: art. 18 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych

1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1

Należy pamiętać, że osoba prawna może odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy Fundacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Nasza Fundacja zalicza się do organizacji, o których mowa w przytoczonym art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie art. 3 ust. 2 mówi:

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Dowolnych wpłat na konto Fundacji można dokonywać wpisując w tytule płatności „Darowizna dla Fundacji”. Pieniądze przeznaczane są na bieżące potrzeby Fundacji, jak opłaty za biuro, prowadzenie wymaganej księgowości, zakup niezbędnego wyposażenia, itp. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących wpłat prosimy o kontakt.