Lider równych szans 2011

Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej

Podczas Gali Ogólnopolskiego Forum Integracji Społecznej Fundacja POLPROM po raz drugi wręczyła tytuły „Lider Równych Szans”.

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Integracji Społecznej zostało zorganizowane z inicjatywy Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, Posła na Sejm RP Marka Plury i Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania. Honorowy patronat nad Forum objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Zamiarem organizatorów było podjęcie ogólnopolskiej dyskusji przedstawicieli wszystkich sektorów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie integracji społecznej. OFIS ma docelowo pełnić taką funkcję, jaką dla gospodarki pełni forum w Krynicy.

W trakcie prac przygotowawczych do grona organizatorów przystąpił Urząd Miasta Zakopane, Tatrzańska Izba Gospodarcza i Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy.
Przewodniczącym Komitetu Honorowego organizacji OFIS został Poseł na Sejm RP Marek Plura.

Zaproszenia do udziału w Komitecie Honorowym przyjęli również:

 • Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
 • Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Poseł na Sejm RP Andrzej Gut-Mostowy
 • Wojciech Skiba, prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Marek Domagała – prezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

Partnerzy organizacyjni podjęli się przygotowania merytorycznego wybranych wydarzeń Forum. W tym gronie znaleźli się:

 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – partner w organizacji seminarium dla bibliotekarzy na temat edukacji informacyjnej w zakresie działań na rzecz integracji społecznej
 • Małopolskie Hospicjum dla Dzieci – partner w organizacji programu dla młodzieży dotyczącego upowszechnienia idei wolontariatu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu
 • „Niebieska Linia” Instytutu Zdrowia w Warszawie oraz Międzynarodowy Program Polityki Narkotykowej
 • Open Society Foundations – partnerzy w organizacji szkoleń i warsztatów na temat pomocy dzieciom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – partner organizacyjny konkursu „Samorząd Równych Szans” i „Lider Równych Szans”

Przygotowanie merytoryczne OFIS wspierali również:

 • Krajowa Izba Gospodarcza – w ramach panelu dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku – w ramach panelu dotyczącego aktywizacji Osób Starszych
 • Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Krajowe Biuro Wyborcze

Patroni medialni OFIS:

 • TVP Kraków – dwa materiały dotyczące OFIS. Pierwszy z nich dotyczył seminarium bibliotekarzy i przedstawienia założeń OFIS. Drugi, to rozmowa na temat OFIS i zaangażowania samorządów w realizację działań na rzecz wyrównywania szans.
 • Dziennik Polski – informacje bieżące
 • Tygodnik Podhalański – informacja o OFIS

Z informacji uzyskanych od współorganizatorów poszczególnych wydarzeń wynika, że wzięło w nich udział około 800 osób. Należy jednak zauważyć, że część uczestników była obecna na więcej niż jednym wydarzeniu.

„Lider Równych Szans” – LAUREACI 2011

Pan Marek Plura

Poseł na Sejm RP, Ślązak, grafik i poeta. Jest inicjatorem corocznej nagrody „Lady D” przyznawanej niepełnosprawnym paniom wnoszącym istotny wkład w życie społeczne, a także ogólnopolskiego konkursu integracyjnego dla szkół „Z taktem i uśmiechem”. Jest laureatem wielu nagród i konkursów, m.in. Człowiek bez Barier, dwukrotny Lodołamacz Specjalny. Przewodniczy pracom Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Pan Bogusław Mikita

Wicestarosta pilski. Od momentu wprowadzenia reformy samorządowej związany z problematyką osób niepełnosprawnych. Twórca i szef Zespołu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym. Inicjator utworzenia wszystkich sześciu warsztatów terapii zajęciowej w powiecie. Jako wicestarosta odpowiada za całość polityki społecznej w powiecie. W roku ubiegłym powiat pilski został laureatem konkursu PFRON „Równe szanse, równy dostęp”.

Pani Helena Breczko

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Zabrze do spraw Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorka i organizatorka Śląskiego Forum Pełnomocników do spraw Osób Niepełnosprawnych. Aktywnie zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych.

Pani Elżbieta Stefańczyk

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tytuł przyznany za działania podejmowane na rzecz upowszechniania modelu społecznego zaangażowania bibliotek oraz wspieranie rozwoju sekcji czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich

Pan Doktor Andrzej Cechnicki

Lekarz psychiatra i psychoterapeuta. Kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Buduje w Krakowie system leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię i ich rodzin. Współtworzył program integracji zawodowej osób chorych psychicznie „Hotele u Pana Cogito” i „Zielony Dół”. Koordynuje Program przeciw Dyskryminacji i Wykluczeniu osób chorujących na schizofrenię „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”.  Angażuje się w pracę wielu organizacji pozarządowych krajowych i zagranicznych.

Pani Wiesława Borczyk

Prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Tytuł przyznany za skonsolidowanie działań środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku i działania rzecznicze dotyczące edukacji ustawicznej oraz aktywizacji i integracji osób starszych.

Pani Kasia Malinowska – Sempruch

Dyrektor Global Drug Policy program. Od ponad 12 lat działa na rzecz wypracowania bardziej racjonalnej polityki wobec problemu substancji psychoaktywnych – w tym, aby leczenie osób uzależnionych odbywało się z poszanowaniem ich praw oraz opierało się na dowodach naukowych. Program, któremu obecnie szefuje, jest odpowiedzią Open Society Foundations na nieefektywną i mało racjonalną politykę narkotykową na świecie – wspiera ponad 80 organizacji pozarządowych i uniwersytetów w 32 krajach.

Spółka Polskie Tatry SA

Tytuł przyznany za wieloletnią realizację programu nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych w AQUA PARK Zakopane i coroczną organizację imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

Dyplomy za szczególną wrażliwość społeczną otrzymują:

Pani Anna Zasada-Chorab – Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

Pani Irena Przywarka – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie