Już parę lat temu zauważyliśmy, że do urzędów pracy trafia duża część funduszy przeznaczonych na wsparcie młodych osób w przejściu ze szkoły lub uczelni do zatrudnienia. Problem polega na tym, że młodzi ludzie nie chcą iść po pomoc do takich instytucji. W 2016 roku Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM przeprowadziła badania, w których pozostające bez zatrudnienia młode osoby opowiadały o swoich doświadczeniach i  oczekiwaniach dotyczących poszukiwania pracodawcy. Prawie nikt nie brał pod uwagę tego, że może  skorzystać z oferty urzędów pracy. „Pośredniaki”, bo tak te instytucje nazywają młodzi, to symbol skrajnego niepowodzenia.

Młodzież nie wykorzystuje środków przeznaczonych na aktywizację. I nie zmieni tego nowy wystrój urzędów ani kolejne szkolenie personelu. Na nic zda się dodawanie do listy ofertowej kolejnych bonów, dofinansowań itp. Młodzi nie korzystają z oferty urzędów pracy nie dlatego, że jest zła, ale dlatego, że jej nie znają. I co więcej, nie chcą poznać.

Dlatego tak ważne jest dotarcie z informacją o ofercie rynku pracy do osób młodych. Do tego zaś potrzebne są niestandardowe działania.

Raz do roku przyjeżdżają do Warszawy z całej Polski przedstawiciele instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni by poznać niestandardowe działania zmieniające rynek pracy. Wyjątkowość tych spotkań polega m.in. na tym, że dobre praktyki prezentują ich autorzy, którzy dzielą się zarówno swoimi sukcesami, jak i informacjami o ryzykach. Integralną częścią konferencji są wykłady dotyczące m.in. możliwości finansowania działań innowacyjnych z Funduszy Europejskich.

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM organizuje takie konferencje od 2017 roku.

Rok 2017

Konferencja „Aktywizacja osób młodych oddalonych od rynku pracy – dobre praktyki i rekomendacje”

Wydarzenie realizowane w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. Finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Miejsce: Warszawa, siedziba Business Centre Club

Patronat honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Liczba uczestników: 100 osób

Program konferencji objął trzy bloki tematyczne. Pierwszym z nich były dobre praktyki instytucji rynku pracy, które zostały zgłoszone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Fundację POLPROM „Lider aktywizacji osób młodych”. Drugi temat dotyczył rekomendacji dla aktywizacji osób młodych, które w 2016 roku zostały wypracowane w każdym województwie. Fundacja POLPROM realizowała projekt dotyczący wypracowania takich rekomendacji w województwie śląskim (POWER 2.4). Trzecie zagadnienie, które było prezentowane podczas konferencji, to innowacje społeczne wspierające aktywność osób młodych, w tym testowane przez Fundację POLPROM mikro innowacje dotyczące wspierania przedsiębiorczości osób młodych i działania lokalnych sieci sojuszników rynku pracy.

 

Rok 2018

Konferencja „Innowacje wspierające przejście z systemu edukacji na rynek pracy

Wydarzenie realizowane w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Miejsce: Warszawa, siedziba Business Centre Club

Patronat honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Business Centre Club

Liczba uczestników: 100 osób

Program konferencji objął wykłady i panel dyskusyjny. Omawiane były cechy wyróżniające innowacje społeczne i możliwość finansowania niestandardowych rozwiązań z Funduszy Europejskich. Przedstawiono również oczekiwania pracodawców dotyczące wiedzy i umiejętności osób podejmujących zatrudnienie. Dyskutowano o wdrażaniu, promocji i upowszechnianiu dobrych praktyk oraz o możliwości współpracy zdobywców tytułu „Lider aktywizacji osób młodych” w celu wymiany doświadczeń i formułowania wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia

Rok 2019

Konferencja „Przyjazny rynek pracy – niestandardowa oferta dla juniora i seniora”

Wydarzenie realizowane w ramach konkursu „Wspólnie o Funduszach Europejskich” ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Miejsce: Warszawa, siedziba Business Centre Club

Patronat honorowy: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

Business Centre Club

Liczba uczestników: 100 osób

Sytuacja na rynku pracy w ostatnich latach zmusiła wszystkich zainteresowanych do poszukiwania innowacyjnych sposobów na utrzymanie aktywności zawodowej przez osoby dojrzałe. Dlatego program konferencji, które organizujemy, rozszerzyliśmy w 2019 roku o ofertę skierowaną do seniorów. Podczas wykładów prezentowane były wyzwania związane ze wsparciem udzielanym osobom młodym i dojrzałym oraz priorytety polityki europejskiej w tym zakresie. Z kolei panel dyskusyjny był okazją do przedstawienia propozycji usprawnienia wdrażania, promocji i upowszechniania najlepszych rozwiązań wypracowanych w projektach PO WER dotyczących wejścia osób młodych na rynek pracy oraz utrzymania aktywności zawodowej przez osoby dojrzałe. Zdobywcy tytułu „Lider aktywizacji osób młodych 2019” przedstawili swoje dobre praktyki. Prezentowane rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji i szybko znajdują naśladowców. Bardzo cennym podsumowaniem części wykładowej była prezentacja dotycząca finansowania niestandardowych działań, w tym w ramach grantów na komponenty ponadnarodowe projektów realizowanych w ramach PO WER i programów regionalnych.