Deklaracja dostępności

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego Fundacji zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.polprom.org.pl.

Data pierwszej publikacji serwisu internetowego: 07.04.2008.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 21.12.2019.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne. Powodem tego może być fakt, że posiadają one strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji (np. dokumenty w formatach nieedytowalnych – głównie dotyczy to dokumentów archiwalnych opublikowanych w formacie pdf). Może zdarzyć się również sytuacja, że do fotografii oraz grafik nie dodano tekstów alternatywnych.

Udostępniony film nie ma audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż został wyprodukowany przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 21-09-2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z biurem Fundacji POLPROM, e-mail: biuro@polprom.org.pl lub telefonicznie, tel.: 22 673 22 09. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości obrazu bez tekstu alternatywnego itp. Żądanie powinno zawierać:

Zgłoszenie lub żądanie udostępnienia musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Fundacji pocztą lub drogą elektroniczną na adres do korespondencji:

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

Rogalskiego 12 lok.64

03-982 Warszawa

 

E-mail: biuro@polprom.org.pl

Telefon: 22 673 22 09

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji zlokalizowane jest w dzielnicy Praga Południe: aleja Stanów Zjednoczonych 51, lokal 106 „B”

Fundacja zajmuje pomieszczenia na I piętrze budynku biurowego „Bisprol” – lokal nr 106 „B”.

Do budynku prowadzi wejście główne po 8 schodach od strony Al. Stanów Zjednoczonych. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwy jest dostęp od drugiej strony budynku bez konieczności pokonywania schodów, gdzie istnieje bezpośredni dostęp do windy (niestety, wejście mało estetyczne, wykorzystywane bardziej w celu gospodarczym, niemniej dostępne bez konieczności pokonywania schodów).

Przed budynkiem znajduje się płatny parking – przed szlabanem należy pobrać bilet – płatność przy wyjeździe, bezpośrednio przed szlabanem. Istnieje możliwość parkowania bezpłatnego wzdłuż okolicznych ulic. Obiekt jest wyposażony w dwie windy.

Wszystkie pomieszczenia Fundacji są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – toaleta w budynku wg. starych standardów.

Z uwagi na to, że pracownicy Fundacji często przebywają poza biurem Fundacji (głównie ze względu na obostrzenia covidowe – praca zdalna), wskazanym jest wcześniejsze umówienie się na wizytę telefonicznie tel. 22 673 22 09 lub 697 695 679.